NOBENA SA MAPAGHIMALANG SI SANTA ANA DE TAGUIG

PAMBUNGAD NA PAPURI KAY SANTA ANA


Namumuno: Tumayo po tayong lahat para sa Pambungad na Awit.


Awit kay Santa Ana


Kami'y nagpupuri't nagpupugay, ipinagbubunyi ang iyong pangalan.

Patnubay namin sa buhay, sa tuwina'y ikaw ang aming gabay.

O Santa Ana, Inang mapagkalinga, sa iyong paglingap kami'y nakikiusap, sana'y pakinggan mo ang aming pagtawag.

Kapayapaan sa ami'y igawad O Ina ng Birhen,

O Santa Ana naming mahal.


Namumuno: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.

Namumuno: Mga kapatid, sa harap ng Ana, Mga kapatid, Mapaghimalang si Santa buong kababaang-loob at may pagmamahal tayong dumulog din sa kanya. Parangalan natin siya at hingin ang lahat ng biyayang ating kailangan sa pamamagitan niya.


PAGSISISI

Namumuno: Upang tayo ay maging karapat dapat na pagpalain sa ating pag aalay ng mga panalangin, pagsisihan muna natin ang ating mga kasalanan at taos-pusong humingi sa Diyos ng awa at patawad.

Lahat: O Ama ng awa at katarungan, alang-alang sa Iyong Bugtong na Anak namatay at muling nabuhay, mahabag Ka sa amin. Nagkulang kami sa pag-ibig sa Iyo at sa aming kapwa tao. Nagsisisi kami nang buong puso. Nakikipagkasundo kami sa Iyo at sa aming kapwa. Mamahalin Ka namin nang higit sa lahat at mamahalin din namin ang aming kapwa.

Magsisikap kaming magbagong buhay sa tulong ni Kristo, aming Tagapagligtas kaisa ng Banal na Espiritu, magpasawalang hanggan. Amen.


PAMBUNGAD NA PANALANGIN


Lahat: Ama namin sa langit, niloob Mong makilala namin si Santa Ana, ang Ina ng Mahal na Birheng Maria na siya namang naging Ina Hesukristo. Panginoong pamamagitan ng mapaghimalang si Santa Ana, hinihiling namin na magpamalas Ka ng pagpapala sa mga dumudulog at namimintuho sa kanya. Iniaalay namin ang aming mga panalangin na may pananalig sa pinagpala mong si Santa Ana at sa kanyang dakilang anak na si Birheng Maria, lubos nagniningning sa iyong Kaharian na walang hanggan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.


Namumuno: Magsiluhod po ang lahat.


PANALANGIN KAY SANTA ANA

(Araw-araw na Dasalin )


Mapagmahal na Santa Ana, Banal na Ina ng Birheng Maria, pinipintuho ka namin. Lubos kaming nagpapaampon at nagtitiwala sa iyong kabanalan. Kalingain mo kaming lahat na nangangailangan, lalung-lalo na ang mga may higit pang mabigat na suliranin at pagsubok sa buhay. Minamahal naming Santa Ana, ang kahulugan ng iyong ngala'y grasya at awa, kaya't patuloy kang nakikinig sa pagtawag ng mga nagpapakupkop sa iyo. Tulungan mo kaming mabigyan ng higit na halaga ang tunay na kahulugan ng aming buhay sa lupa, ang buhay na "isang paglalakbay patungo sa Ama sa langit." Tulungan mo kaming mapalapit kay Hesus at maisabuhay namin ang Salita ng Diyos. Matupad nawa namin ang aming tungkulin sa buhay at ang kabanalang kailangan sa aming kaligtasan. Manalig nawa kaming lubos at sumampalataya sa pag-ibig ni Hesus. Maimulat nawa namin sa iba ang paghahari ng Diyos sa kanila lalo na sa loob ng pamilya. O Mahal na Santa Ana, ikaw ay isang naging banal na Ina na nagpalaki kay Birheng Maria sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay isang banal na asawa ni San Joaquin na taos-puso mong minahal. Naramdaman mo ang pananatili ng biyaya ng Kaharian ng Diyos sa iyong pamilya at ang biyayang ito ay iyong ibinahagi sa kapwa tao. Palakasin mo ang pagmamahal namin sa pamilya bilang pinagmumulan ng pananalig sa kabutihan. Ipinapanalangin namin manatili ang kabutihan at kabanalan sa lahat ng mga pamilya, kagaya ng pamilya mo at ng Banal na Mag anak ng dakila mong anak na si Birheng Maria. Nawa ang kabutihan at kabanalan sa aming pamilya ay maibahagi rin namin sa lahat, lalung-lalo na sa aming lipunan. At sa pamamagitan ng ganitong pakikibahagi, kami ay maging huwaran din, kagaya mo, sa pagkakaroon ng buhay na may tunay na pagmamahal, paglilingkod, at pagmamalasakit sa mga naghihirap. Gabayan mo kami sa pagtupad ng aming tungkulin bilang mga Kristiyano na nananalig sa ebanghelyo ng kaligtasan. Amen.


Namumuno: Tumayo po at awitin natin ang "Dakilang Patrona"


Dakilang Patrona


Refrain: Dakilang Patrona Poong Santa Ana Ina ni Maria Kay Hesus ay Lola

Mga himala mo't pagmamahal Nadama sa ibang bayan; Samo nami'y bahaginan mo rin Ng awa itong bayang sinta

Ulitin ang Refrain

Sa mga sakuna't karamdaman Kami'y 'yong patnubayan At kay Hesus na iniwi mo ay hilingin Sala nami'y patawarin.


Namumuno: Magsiluhod po ang lahat


MGA KAHILINGAN SA MAPAGHIMALANG SI SANTA ANA


Namumuno: Sa bawat kahilingan ang ating itutugon:


Tugon: Minamahal naming Santa Ana, ipanalangin mo po kami.

Namumuno: Para sa Simbahan, upang patuloy na mapuno ng biyaya ng tunay na pagmamahalan. Iniluluhog namin...

Para sa Santo Papa, mga Obispo, mga Pari, mga diyakono at mga relihiyoso at relihiyosa, upang manatili sila sa biyaya ng kabanalan tuwina. Iniluluhog namin...

Para sa mga pamilya, mga ama at ina ng tahanan, mga anak at kamag anak, upang ang bawat isa ay makapagpakita ng magandang halimbawa. Iniluluhog namin...

Para sa mga ina na nasa kapighatian sa buhay. Iniluluhog namin...

Para sa mga ina na hindi magka anak. Iniluluhog namin...

Para sa mga ina na nagdadalang-tao at mahirap magsilang ng sanggol. Iniluluhog namin...

Para sa mga mag-asawang hindi magkasundo o hiwalay sa bawa't isa. Iniluluhog namin...

Para sa mga anak na nasa kadiliman ng bisyo, madala nawa sila sa liwanag ng pagbabagong buhay. Iniluluhog namin...

Para mga may sakit naghahanda na para sa ikalawang buhay, magliwanag din sa puso nila ang pag-asang dulot ni Kristo. Iniluluhog namin...

Para sa mga matatanda na walang kumukupkop. Iniluluhog namin...

Para ang mga inaapi at mga kabataang inaabuso, na ang puso nila ay mapuno ng tunay na pagmamahal at kapayapaan. Iniluluhog namin...

Para sa mga nawala sa tamang landas at hindi pa nagbabalik-loob sa Diyos. Iniluluhog namin...

Para sa mga taong walang trabaho. Iniluluhog namin...

Para sa mga dukha at mahihirap. Iniluluhog namin...

Para sa aming paghahanda tungo sa ikalawang buhay walang hanggan, na kami ay maging karapat-dapat na tanggapin sa maluwalhating Kaharian ng Diyos. Iniluluhog namin...

Para sa ating mga sariling kahilingan at mithiin ng ating mga puso at diwa, lalung-lalo na ang tanging kahilingang ito: (taimtim na banggitin). Ipanalangin natin kay Santa Ana..

Lahat: Minamahal naming Ama, ibinigay mo sa amin ang aming pintakasing si Santa Ana. Iniligtas mo kami sa panganib at binigyan mo kami ng aliw sa kapighatian.

Sa tulong ng kanyang dasal, hanguin mo kami sa kahirapan at kami ay iyong pabanalin, alangalang kay Kristong aming Panginoon. Amen.

Namumuno: Magsitayo po ang lahat at ating dasalin ang panalangin na itinuro sa atin ng Panginoong Hesus. AMA NAMIN (Aawitin o sasambitin)

Namumuno: Magsiluhod po ang lahat.


PAGHAHANDOG NG PANALANGIN KAY SANTA ANA TUWING MARTES

Maawain at butihing Santa Ana, banal na ina ng Mahal na Birheng Maria, ipinapanalangin namin ang aming mga kaluluwa. Kaisa ng iyong anak na si Birheng Maria, maging malinis nawa ang aming mga puso at ligtas sa kasamaan.

Sa iyong pagkalinga, itinatagubilin namin ang lahat ng aming kapakanan lalo na ang mga pamilya. Tulungan mo kami na maialay namin sa Diyos ang aming isip na may tunay na pananampalataya. Iniaalay namin ang aming puso at kalooban na may pagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos.

Mahal na Santa Ana, tulungan mo kami sa aming pagsusumikap na masupil ang aming masasamang hilig, maiwasan ang anumang nag-uudyok sa kasalanan, at huwag na muli kaming magkasala. Matupad nawa namin ang kalooban ng Diyos kagaya ng ginawa ng Birheng Maria at San Jose.

Mahal na Santa Ana, sa pag-aalay naming ito, aming ipinangangakong paglilingkuran namin si Kristo sa pamamagitan ng tunay na pagsaksi sa kanyang ebanghelyo ng pagmamahal. Tulungan mo kami na mapasaamin ang biyaya ni Hesus na tunay na naging tapat sa kalooban ng Diyos Ama at tunay na kaisa ng Banal na Espiritu, sa Kaharian na walang hanggan. Amen.

UNANG ARAW


UNANG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming pagmamakaawa para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami na buong pusong makapagsisi sa aming mga pagkakasala, makapagkumpisal sa pari, at makapagbagong-buhay. Ikaw ay nagpakita ng kabanalan mula sa iyong kabataan hanggang sa ikaw ay magka-pamilya. At kung hindi namin lubos na matularan ang iyong kabanalan, pahintulutan mo kaming makamtan ang liwanag ng iyong magandang halimbawa ng tunay na pagmamahal. Isama mo sa iyong dasal ang biyaya na sa araw na ito ay ninanais naming matanggap para sa ikagagaling ng aming kaluluwa at ikaluluwalhati ng Diyos Ama kaisa ng Panginoong Hesus at ng Espiritu Santo. Amen.Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati"


PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )IKALAWANG ARAW

IKALAWANG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, na makamtan namin ang sapat na lakas para makalayo kami sa kasamaan at sa anumang makakasira sa aming pakikipag-ugnayan sa Diyos. Tulungan mo kami na maging tapat sa pagsunod sa mga utos ng Diyos at magkaroon ng malakas na disiplina sa buhay para handa naming talikdan ang pagkakasala. Ipanalangin mo na manatili kami sa biyaya ng Diyos lalo na sa oras ng kamatayan. Manatili nawa kaming handa para maging karapat-dapat kami sa pagkamit ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKATLONG ARAW

IKATLONG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, na kami ay hindi mawalan ng pag asa sa gitna ng mga kapighatian sa buhay. Kagaya mo, maging masipag din kami sa pag-aalay ng mga panalangin. Tulungan mo kami na patuloy na maging malakas ang pananampalataya kung may mga pagsubok at pagdurusa sa buhay. Nananalangin kami na pasanin din namin ang krus ng paghihirap na may pananalig sa biyaya ni Hesus at sa panalangin ng Birheng Maria, at mga banal sa langit na kung saan ikaw ay kasama sa buklod ng Kaharian ng Diyos, sa maluwalhating buhay na walang hanggan. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )


IKAAPAT NA ARAW

IKAAPAT NA ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming panalangin para sa lahat ng mga ina na nagsusumikap na maging tapat sa kanilang mga tungkulin sa pamilya. Kagaya mo na dakila ang pagmamahal sa pamilya at masipag sa pagtugon sa mga pangangailangan ng iyong asawa at anak, tulungan mo rin, sa pamamagitan ng iyong mga panalangin sa langit, ang lahat ng mga ina sa kanilang mga gawain ng pagmamahal sa kani kanilang mga tahanan. Ipinapanalangin namin na sa kanilang pakikipag-ugnayan sa kanilang mga asawa at mga anak, mapuno ng pag-ibig at kagalakan ang kanilang mga puso. Ipinapanalangin namin na lubos din nilang maramdaman ang tugon ng pagmamahal ng kanilang mga asawa at anak sa kanilang mga ginagawang pagsasakripisyo para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Tulungan mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin, ang lahat ng mga ina, sa gitna ng masagana o mahirap na buhay ng kanilang pamilya, patuloy silang manalig din sa pagmamahal ng iyong anak na Reyna ng Langit at Lupa, ang Birheng Maria; at patuloy rin silang maging banal sa biyaya ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKA-LIMANG ARAW

IKA-LIMANG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming panalangin para sa lahat ng mga ama at esposo ng mga tahanan. Tulungan mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin, ang lahat ng mga pagsasakripisyo ng mga ama para sa kanilang mga pamilya. Ipinapanalangin namin na mabigyan ng sapat na kakayahan at lakas ang mga ama para sa kanilang mga gawain ng pagmamahal sa loob o sa labas man ng kanilang tahanan. Makamtan nawa nila ang biyaya ng paggabay ng Diyos sa kanilang mga trabaho para matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Naramdaman ng iyong banal na asawa, si San Joaquin, ang iyong taos-pusong pag-ibig at pag aasikaso sa kanyang pang-araw-araw na pangangailangan. Maramdaman din nawa ng mga esposo sa tahanan ang tamis ng tunay na pagmamahal at pag-aalaga ng mga esposa sa kanila. Ipinapanalangin namin na matupad ng lahat ng mga esposo at ama ng mga pamilya, sa tamang pamamaraan, ang kanilang mga tungkulin. At makamtan din nila ang tugon ng pagmamahal ng kanilang mga anak. Ito ang aming hinihiling na may pananalig sa iyong mga pananalangin sa langit na kung saan ikaw ay lubos na nagagalak sa pagmamahal ng Birheng Maria at sa kaluwalhatian ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKA-ANIM NA ARAW

IKA-ANIM NA ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming mga panalangin para sa lahat ng mga anak sa pamilya na ninanais ng Diyos na manatili sa biyaya ng tunay na pagmamahalan. Dakila ang iyong ginawang paggabay sa paglaki ng iyong banal na anak na si Birheng Maria. Kaya naman puno siya ng pasasalamat sa iyo bilang isang huwaran na ina ng pinagpalang pamilya. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng mga anak ay magpakita rin ng kanilang buong-pusong pasasalamat sa kanilang mga magulang sa pamamagitan ng patuloy na pagsunod sa mga iniuutos ng mga magulang na ayon sa ikakabuti nila at nararapat din ayon sa kalooban ng Diyos. Sa tulong mo, ipinapanalangin din namin na ang mga anak ay magsumikap sa pagtulong sa kanilang mga magulang na nagsasakripisyo para sa mabuting kapakanan ng buong pamilya. Manatili nawa na nagkakaisa ang mga anak kasama ang kanilang mga magulang sa pagpapahalaga ng tamang disiplina at pagmamahalan sa loob ng tahanan. Tulungan mo po kami sa aming mga kahilingan na aming iniaalay sa Diyos na pinakadakila sa pag-ibig sa Kaharian na walang hanggan. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKA-PITONG ARAW

IKA-PITONG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming mga panalangin para sa lahat ng mga matatanda, mga lolo at lola. Ipinapanalangin namin ang lahat ng. mga matatanda, na maramdaman nila ang mapagmahal na pag-aaruga sa kanila ng mga minamahal nila sa buhay. Sa tulong ng iyong mga pananalangin, banal Santa Ana, maramdaman nawa ng mga matatanda ang patuloy na pag-aalaga sa kanila sa estado ng kanilang katandaan at kahinaan ng katawan. Ipinapanalangin namin ang lahat ng mga lolo at lola sa kanilang pagsusumikap na maging mapagpanalangin at mapagmahal. Manatili sana sila sa biyaya ng kabanalan bilang paghahanda sa maluwalhating pagtanggap sa kanila sa ikalawang buhay. Tulungan mo ang mga matatanda sa kanilang mga paghihirap, lalo na iyong mga maysakit at nanghihina na dahil sa katandaan. Maialay rin nila sa kanilang pananalangin ang kanilang mga kahinaan at paghihirap bilang pakikiisa sa sakripisyo ni Kristo. Makamtan nawa nila ang banal na kagalakan sa puso sa estado ng kanilang buhay na patuloy na nananalig sa pagmamahal ng Birheng Maria at ng Diyos Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati"

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKA-WALONG ARAW

IKA-WALONG ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming mga panalangin para sa lahat ng mga nag-aalaga sa mga matatanda at mga maysakit. Tulungan mo sa pamamagitan ng iyong mga panalangin ang lahat na tumutugon sa mga pangangailangan ng mga matatanda at maysakit upang sila ay mabigyan ng kaginhawahan at tamang tulong sa mga paghihirap na kanilang dinaranas. Ipanalangin mo sa langit na gabayan ang lahat na nag-aalaga ng mga matatanda at maysakit. Ipinapanalangin din namin na ang kanilang pag aalaga ay may kalakip ng tunay na pagmamahal at paglilingkod. Ang kanilang pagbabantay at pag aaruga sa mga matatanda at maysakit ay maging bahagi ng kanilang pakikiisa sa sakrispisyo ng Panginoong Hesukristo. Ang kanilang kapaguran at pagpapasensiya sa paglilingkod at pagpapasensiya sa mga nanghihina, dahil sa katandaan at karamdaman, ay mabasbasan nawa ng biyaya ng Panginoon, na may tunay na pagmamalasakit sa mga nag-aalay ng sakripisyo sa buhay. Ang kagalakan ng paglilingkod ay mapasa-kanilang puso. Maramdaman nawa nila ang presensiya ni Kristo sa mga matatanda at mga maysakit. Ito ay aming hinihiling nang may pagmamahal sa iyong anak, ang Birheng Maria, at may pananampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )

IKA-SIYAM NA ARAW

IKA-SIYAM NA ARAW

Pinupuri naming Santa Ana, idulog mo sa iyong Kabanal-banalang Apo, ang aming Panginoong Hesukristo, at sa iyong Mapagmahal na anak na si Birheng Maria, ang aming mga panalangin para sa lahat ng mga pamilya na magkabuklud-buklod sa pagtutulungan at pagmamalasakit lalo na sa mga mahihirap at may mga dinadalang mabigat na krus sa landas ng buhay. Ipinapanalangin namin ang lahat na mga pamilya na manatiling nagkakaisa sa tunay na pagmamahalan at pananampalataya sa Diyos. Ang kabutihan at magandang halimbawa ng bawat pamilya ay patuloy na magliwanag sa lipunan. Sa tulong ng iyong mga pananalangin sa langit, ang mga magagandang asal sa bawat pamilya ay patuloy na maibahagi sa iba't-ibang komunidad na ninanais ng Diyos na manatili rin sa kabutihan at pagmamahal ayon sa itinuro ni Hesus sa ebanghelyo. Ipinapanalangin namin na ang lahat ng miyembro ng pamilya - ang mga mag-asawa, ang mga magulang, ang mga anak, at ang mga kamag-anak ay patuloy magpakita ng magandang halimbawa ng pagsasabuhay ng ebanghelyo ng pagmamahal at pagpapatawad na itinuro ni Hesus. Kami ay nananalig sa tulong mo, O Santa Ana, at iniaalay rin namin ang aming mga dasal na may pagmamahal sa iyong Anak, ang Birheng Maria, at may pananampalataya sa Diyos Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Dasalin ang "Ama Namin", "Aba Ginoong Maria" at "Luwalhati".

PASASALAMAT KAY SANTA ANA

Maraming salamat sa iyo, Santa Ana na aming Patrona, dahil sa iyong pagpapakita ng dakilang kabutihan at kabanalan. Hindi ka nawalan ng pag asa sa iyong patuloy na pananalangin na magkaroon ng anak bilang isang biyaya ng langit. Maraming salamat sa iyo dahil ikaw ay isang malaking inspirasyon para sa amin upang kami ay magkaroon din ng malakas na pananampalataya, pag-asa at tapat na pananalangin sa Diyos

Maraming salamat sa iyo, sa banal na halimbawa na ibinigay mo sa amin. Ikaw ay isang huwaran na ina at esposa na may dakilang pagmamahal sa Diyos, sa pamilya at sa mga nangangailangan.

Maraming salamat sa iyo dahil sa mga tulong mo sa mga nananalangin sa iyo, sa pagdala mo ng mga panalangin namin sa puso ng Diyos at ng Birheng Maria. Maraming salamat sa mga pagtulong mo sa mga naghihirap, sa mga nagpapasan ng mabigat na krus habang naglalakbay sa daan ng kabutihan at kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagtulong mo sa amin na pasanin ang krus ng aming buhay na may malakas na pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa kapwa.

Patuloy mo kaming tulungan na lalong mapalapit sa Birheng Maria at sa Panginoong Hesukristo. Patuloy mo kaming gabayan na tahakin ang mga yapak ni Kristo na buong puso mong minahal. Amen.

Dasalin ng tatlong ulit: Santa Ana, salamat at patuloy mo kaming ipanalangin.


PASASALAMAT SA DIYOS

Mapagmahal na Ama na puno ng kaluwalhatian, pinili mo si Santa Ana na maging dakilang ina ng Birheng Maria. Pinili mo siya sa pagtupad ng tungkulin na gabayan ang paglaki ng Birheng Maria sa kabanalan. Nagpapasalamat kami sa pagpili mo kay Santa Ana, na maging huwarang ina, banal na tagapag-alaga ng Ina ng Panginoong Hesus. Nagpapasalamat kami sa kabanalan ni Santa Ana na naging karapat-dapat na kasangkapan sa paghirang kay Birheng Maria bilang piniling Ina ng aming Tagapagligtas.

Luwalhati sa Iyo Diyos Ama, pinupuri ka namin dahil sa dakila mong pagmamahal at pagka maawain. Luwalhati sa iyo na tunay na minamahal ng mga banal sa langit. Ikaw ang aming dakilang Diyos, mapagmahal na Ama namin at ni Kristo, aming Tagapagligtas, kaisa ng Banal na Espiritu sa buhay na walang hanggan. Amen.

Namumuno: Tumayo tayo para sa Pangwakas na Awit.


Sa Iyong Simbahan


Koro: Sa iyo pong simbahan, kami ay lilisan Kami'y iyong patnubayan ng kapayapaan.

Santa Ana namin, kami'y iyong tangkilikin Ika'y Pintakasi namin, kami'y iyong dinggin. (Ulitin ang Koro )